Informace o zpracování osobních údajů - jméno a kontaktní email

Informace v souvislosti s uděleným souhlasem pro zasílání Newsletteru

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty prostřednictvím webového formuláře uvedeného na www.kurzy-asertivity.cz nebo www.sipova.cz nebo www.poradna-praha.cz . Při zpracování osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou, tedy Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

Mgr. Emilie Šípová, Ph.D., sídlo: Francouzská 4 Praha 2. IČO 74947681

Vůči Emilii Šípové můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále. K osobním údajům, které jste nám poskytli, má přístup pouze Emilie Šípová a jí pověřené osoby. Osobní údaje jsou ukládány do programu Ecomail, provozovaného stejnojmennou firmou se sídlem Na Mlejnku 764/18 Praha 4 147 00. IČO 02762943. V případě dotazů k této problematice se obracejte na tuto kontaktní osobu: Emilie Šípová, Tel: 604 314 350.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME A JEJICH ZDROJ

Zpracováváme tyto osobní údaje, které jste nám sami poskytli při vyplnění webového formuláře: jméno a e-mailovou adresu.

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Vaše jméno a e-mailová adresa bude využita výlučně pro účely zasílání měsíčního programu akcí, textů, slev, o které jste projevili zájem.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE A JAK MŮŽETE SOUHLAS ODVOLAT

Po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo do doby jeho odvolání. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to sdělením na e-mail: emilie@kurzy-asertivity. Svůj nesouhlas můžete rovněž projevit odpovědí na každý e-mail, kterým vám budou odsouhlasené programy zasílány a možnost vyjádření nesouhlasu vám budeme připomínat v rámci každého zasílaného e-mailu.

JSTE POVINNI NÁM OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVAT?

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Pokud byste nám údaje neposkytli, nebude vám zasílán newsletter.  

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mgr. Emilie Šípová, Ecomail.

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Chcete mít přehled, které údaje o vás zpracováváme?

Máte právo získat potvrzení, které osobní údaje o vás zpracováváme a další související informace.

Máte zájem o opravu svých údajů?

Pokud jsou vaše údaje nesprávné či nepřesné, samozřejmě je opravíme (pokud změníte e-mail, informujte nás).

Chcete, abychom vaše údaje vymazali?

Máte právo na jejich výmaz, pokud je naše zpracování neoprávněné.

Chcete zpracování svých osobních údajů omezit?

Máte právo na blokaci údajů za splnění zákonných podmínek.

Chcete nechat náš postup přezkoumat?

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

Jak budeme postupovat v případě porušení zabezpečení vašich údajů?

Máte právo obdržet informaci o porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že případ porušení bude mít za následek riziko pro vaše práva a svobody.

Pro uplatnění svých práv můžete využít e-mail emilie@kurzy-asertivity.cz. Své žádosti prosím adresujte na kontaktní osobu Emilie Šípová, Tel: 604 314 350

JAK BUDEME POSTUPOVAT, POKUD OBDRŽÍME VAŠI ŽÁDOST O UPLATNĚNÍ PRÁV?

Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které jste žádali, budete informováni bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. 

V určitých případech stanovených v legislativou nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme:

  • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo

  • odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.

Chcete info o termínech kurzů, slevách a článcích?
Přihlášením k odběru e-mailů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Vaše jméno:
Email: